klachtenregeling2018-10-23T13:51:51+02:00

gratis werkboek ‘Ontdek de rijkdom van de Immanuël-psalm’

lees, schrijf, kijk, mediteer en bid met 8 oefeningen rond Psalm 46

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

klachtenregeling

Is er onverhoopt iets misgegaan in onze samenwerking? Was iets niet zoals afgesproken of verwacht? Hopelijk en waarschijnlijk heb je dat gewoon kunnen zeggen en hebben we er ter plekke een oplossing voor gezocht.
Naast die openheid in de praktijk is er ook een klachtenregeling op schrift, voortvloeiend uit de registratie van Papieren Spiegel BV (waar deze website Vidimus Stellam onder valt) bij het CRKBO:

Klachtenregeling Vidimus Stellam c.q. Papieren Spiegel BV

  • Klachten over diensten of producten van Vidimus Stellam/Papieren Spiegel BV moeten schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan Sarine Zijderveld, directeur/eigenaar, en inhoudelijk toegelicht.
  • Klachten worden vertrouwelijk behandeld en binnen 4 weken na ontvangst afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is, wordt klager hiervan binnen 2 weken na ontvangst van de klacht in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt een indicatie gegeven wanneer Sarine Zijderveld verwacht uitsluitsel te geven over de klacht.
  • Bij geconstateerde afwijkingen van geleverde materialen of producten zal de deelnemer/koper/opdrachtgever binnen 14 dagen nadat deze het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk een klacht moeten indienen bij Vidimus Stellam/Papieren Spiegel BV. Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.
  • Indien er naar aanleiding van de aangegane overeenkomst c.q. opdracht een geschil rijst tussen de deelnemer/koper/opdrachtgever en Papieren Spiegel BV, zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken.
  • Mocht het overleg tussen partijen onverhoopt niet tot een oplossing leiden, zal het geschil gezamenlijk voorgelegd worden aan de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa* Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk) voor bemiddeling, leidend tot een voor beide partijen bindende uitspraak. Sarine Zijderveld zal eventuele consequenties van de uitspraak binnen 21 dagen afhandelen of, wanneer de aard van de uitspraak een dergelijke snelle afhandeling niet toelaat, in elk geval de afhandeling in gang zetten.
  • Indien het geschil ook met tussenkomst van Ooa niet wordt opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter. Overeenkomsten tussen deelnemer/koper/opdrachtgever en Vidimus Stellam/Papieren Spiegel BV worden beheerst door het Nederlands recht.

*) Sarine Zijderveld is aangesloten bij Ooa.