privacyverklaring2018-10-08T21:21:34+02:00

gratis werkboek ‘Ontdek de rijkdom van de Immanuël-psalm’

lees, schrijf, kijk, mediteer en bid met 8 oefeningen rond Psalm 46

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

privacyverklaring

Vidimus Stellam is een website van Papieren Spiegel BV, de praktijk van Sarine Zijderveld.
In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik je persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om je te informeren over hoe er met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door: Papieren Spiegel BV, kvk 24349555, Noldijk 3, 2991 VH Barendrecht, info@papierenspiegel.nl, tel. 0653526009, Sarine Zijderveld.

Papieren Spiegel BV verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je verstrekt via de website, e-mail en telefoon. Daarnaast kan ik jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een cursuslocatie of opdrachtgever zorgt voor de deelnemerregistratie en deze gegevens aan Papieren Spiegel BV verstrekt.

Persoonsgegevens
Papieren Spiegel BV verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:
• NAW-gegevens;
• contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
• inhoud van communicatie.

Doeleinden
Papieren Spiegel BV verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• het onderhouden van contact, o.a. via de nieuwsbrief;
• een goede en efficiënte dienstverlening;
• het verrichten van administratieve handelingen;
• facturering en het innen of laten innen van gelden.

Grondslagen
Papieren Spiegel BV verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een overeenkomst of verzoek, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Ook worden persoonsgegevens verwerkt omdat Papieren Spiegel BV hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
• het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen uitvoeren van haar dienstverlening;
• de bescherming van haar financiële belangen;
• de verbetering van haar diensten.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Papieren Spiegel BV persoonsgegevens uitwisselen. Papieren Spiegel BV kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van de website en systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Tot slot kunnen je persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Papieren Spiegel BV aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Papieren Spiegel BV zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.
Daarnaast kunnen je gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen, bijvoorbeeld door e-mail serviceprovider MailChimp, en wanneer in het contact met jou gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Bewaartermijn
Papieren Spiegel BV zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de desbetreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Papieren Spiegel BV zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging
Papieren Spiegel BV vindt het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft Papieren Spiegel BV passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Rechten
Je hebt het recht om Papieren Spiegel BV een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek stuurt Papieren Spiegel BV je binnen één maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je Papieren Spiegel BV verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens en je kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen en klachten
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar Sarine Zijderveld, Papieren Spiegel BV, Noldijk 3, 2991 VH Barendrecht, info@papierenspiegel.nl.
Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Vidimus Stellam/Papieren Spiegel BV, laat dit dan vooral weten. Mocht je er met mij niet uitkomen, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Vidimus Stellam/Papieren Spiegel BV kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden op de website gepubliceerd.